I. Informacje o przedsiębiorcy oraz definicje.

1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.marcia.com.pl, prowadzony jest przez Martę Pabijańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.H.MARCIA Marta Pabijańska
z siedzibą w 26-300 Opoczno przy ulicy Janasa 6, legitymującą się numerem NIP: 7681109456. Kontakt ze sklepem możliwy za pośrednictwem telefonu pod numerem 508174652 lub mailowo pod adresem marciapab@wp.pl .

2. Definicje
a) Klient - oznacza osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
b) Konto - oznacza indywidualny panel, który udostępniany w sposób indywidualny na rzecz Klienta albo Przesiębiorcy, który dokonał rejestracji i zawarł ze Sklepem umowę świadczenia usługi prowadzenie Konta.
c) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
e) Sklep - oznacza sklep internetowy, dostępny pod adresem www.marcia.com.pl, prowadzony jest przez Martę Pabijańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.H.MARCIA Marta Pabijańska z siedzibą w 26-300 Opoczno przy ulicy Janasa 6, legitymującą się numerem NIP: 7681109456.
f) Strona internetowa – oznacza www.marcia.com.pl
g) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sklep, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
h) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sklepowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, który umożliwia dostęp do tychże informacji w czasie późniejszym oraz ich odtworzenie w postaci niezmienionej.
i) Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, zgodnie z regułami wskazanymi w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sklepem.
j) Zamawiający – oznacza Klient lub Przedsiębiorcę.

II. Postanowienia ogólne.

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu
z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa
w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania
i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
4. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego Strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

III. Rejestracja konta.

1. Zamawiający ma prawo do założenia Konta na Stronie internetowej, celem składania zamówień za jej pośrednictwem oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
3. Założenie Konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej oraz jego przesłaniu do Sklepu. W formularzu rejestracyjnym Klient albo Przedsiębiorca podaje m.in. hasło zabezpieczające konto Klienta oraz adres poczty e-mail.
5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, rejestrujący ma możliwość zapoznania się z pełną treścią niniejszego Regulaminu, akceptując go poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
6. Z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji Konta, na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta przez Sklep, zaś Klient albo Przedsiębiorca uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
7. Logowanie się do Konta następuje po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu e-mail oraz hasła.
8. Zamawiający który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta w każdym czasie. Sklep dokona usunięcia Konta niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od zgłoszenia żądania.

IV. Realizacja zamówienia.

1. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty Sklepu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Zamawiającego do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
3. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” można złożyć zamówienie poprzez zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 7 albo bez logowania wypełniając formularz zamówienia zawierający Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu
4. W przypadku składania zamówienia przez Przedsiębiorcę istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, a następnie przechodzi do kolejnej zakładki poprzez kliknięcie „DALEJ”.
5. W następnym kroku zamawiający wybiera sposób dostawy oraz płatności, nadto ma możliwość wpisania uwag dla Sklepu. Zamówienie składa poprzez kliknięcie „KUP TERAZ”
6. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres email. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Zamawiającemu warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany adres podczas składania przez Zamawiającego.

V. Płatność i dostawa

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone
w złotych polskich (PLN).
2. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Zamawiający informowany jest
o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
3. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Państw Członkowskich UE.
4. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności:
a) Za pobraniem przy odbiorze towaru (realizacja zostanie rozpoczęta po przesłaniu Zamawiającemu przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
b) Przelewem na rachunek bankowy: 32 1050 1937 1000 0090 6874 2338 . (realizacja rozpoczęta zostanie po przesłaniu Zamawiającemu przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na ww. rachunek bankowy);
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (realizacja rozpoczęta zostanie po przesłaniu Zamawiającemu przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sklep informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Zamawiającego);
5. Zamawiający jest każdorazowo informowany przez o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
6. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 dni roboczych do 3 dni roboczych.
7. Sklep dostarcza przesyłki do Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej UPS.
8. Ceny i warunku dostawy towaru znajdują w sklepie internetowym.
9. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
10. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Zamawiający będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez dostawcę, Sklep skontaktuje się z Zamawiającym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt dostawy.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie, zakupiony przez Klienta, można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail przez upływem ww. terminu.
2. Przykładowy wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod LINK.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu.
5. W przypadku gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przed tym gdy Sklep przyjął jego ofertę, oferta ta przestaje wiązać.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania produktu.
7. Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sklep informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie internetowej.
10. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
13. Przedsiębiorcy prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.

VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Zamawiający może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres podany na stronie Sklepie.
2. Zamawiający ma również prawo zgłoszenia reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.
3. Sklep w okresie 14 dni licząc od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do niej. Odpowiedź reklamacyjna jest wysyłana na podany przez Zamawiającego adres lub w inny podany przez niego sposób.
4. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod LINK 
VIII. Newsletter – usługa nieodpłatna

1. Sklep świadczy na rzecz Zamawiających, drogą elektroniczną, nieodpłatną usługę Newsletter, która polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.
2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Zamawiający, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej. Po jego przesłaniu, Zamawiający otrzyma na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny celem potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą kliknięcia w link zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi Newsletter.
3. Z subskrypcji Newsletter’a można zrezygnować w każdej chwili poprzez użycie specjalnego odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

X. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.
2. Zamawiający, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia Konta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli.
3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Zamawiającego stosownego oświadczenia woli na aktualny adres poczty elektronicznej podany przez Zamawiajacego w swoim Koncie.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona m.in. poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie.
3. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Klientami były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
4. W przypadku sporów między Sklepem, a Przedsiębiorcą, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
5. Każdy, w szczególności Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są
i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji dostępna jest również u wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Pod niniejszym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym.
6. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
7. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w przypadku umów zawieranych z Klientem. Natomiast w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą, Sklep odpowiada w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
Treść niniejszego regulaminu obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.